El blog de IGNITE Copilot

Competències IA dels professors: Indicadors de seguiment

La Intel·ligència Artificial (IA) s’està integrant cada cop més en diversos sectors de la societat, inclòs l’educatiu. Reconeixent aquesta tendència, la UNESCO ha establert recomanacions per incorporar les competències a IA tant al cos docent com a l’estudiantat, per tal de preparar les futures generacions per a un món cada vegada més digitalitzat. A Espanya, la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE), també coneguda com a “Llei Celaà”, ha introduït canvis significatius en el sistema educatiu, posant un major èmfasi en l’adaptació a les competències digitals i, per tant, a la IA. Aquest article explora com aquestes recomanacions de la UNESCO es relacionen amb els paràmetres i indicadors de seguiment de les competències a IA per a professors segons la LOMLOE.

Recomanacions de la UNESCO

Les recomanacions de la UNESCO sobre competències a IA se centren en tres eixos principals:

 1. Integració curricular: La IA ha de ser integrada als currículums educatius de manera transversal, no només en assignatures relacionades amb les ciències de la computació, sinó també en altres àrees per fomentar una comprensió holística del seu impacte a la societat.
 2. Formació docent: Els professors han de rebre formació específica a IA, no només per comprendre els seus fonaments tècnics sinó també les seves implicacions ètiques i socials. Això permetrà guiar de manera efectiva els seus estudiants en l’aprenentatge d’aquestes competències.
 3. Enfocament ètic i crític: Tant professors com alumnes han de desenvolupar una comprensió crítica de la IA, incloent-hi aspectes com la privadesa de dades, l’equitat i la inclusió, i l’impacte social de la tecnologia.

Relació amb la LOMLOE a Espanya

La LOMLOE posa l’accent en la importància d’adaptar el sistema educatiu a les competències digitals, la qual cosa inclou, implícitament, les competències a IA. Tot i que la llei no especifica detalladament com abordar la IA, es poden establir connexions clares amb les recomanacions de la UNESCO:

 1. Adaptació curricular: La LOMLOE proposa una renovació dels currículums per fer-los més flexibles i centrats en el desenvolupament de competències clau, incloses les digitals. Això ofereix una oportunitat per integrar lensenyament de la IA en diverses matèries, en línia amb les recomanacions de la UNESCO.
 2. Formació i desenvolupament professional docent: La llei reconeix la necessitat actualitzar la formació del professorat en competències digitals. Això s’alinea amb la recomanació de la UNESCO de proporcionar formació específica a IA, assegurant que els docents estiguin preparats per ensenyar aquestes competències.
 3. Avaluació de competències: La LOMLOE introdueix canvis al sistema d’avaluació, promovent una avaluació més contínua i basada en competències. Això podria incloure el seguiment i avaluació de les competències a IA, permetent als educadors mesurar el progrés dels seus estudiants en aquesta àrea crítica.

Implementació i seguiment

Per implementar aquestes recomanacions de manera efectiva, és crucial que els sistemes educatius, inclòs el d’Espanya, estableixin paràmetres i indicadors de seguiment clars. Això podria incloure:

 1. Desenvolupament professional continu: Mesurar la participació i efectivitat de la formació docent a IA.
 2. Integració curricular: Avaluar en quina mesura la IA s’ha incorporat als currículums i el seu impacte en l’aprenentatge dels estudiants.
 3. Competències dels estudiants: Establir benchmarks per a les competències a IA que els estudiants han d’assolir en diferents etapes educatives.
 4. Impacte ètic i social: Valorar com estudiants i professors apliquen el coneixement de l’IA en contextos ètics i socials.

Tècnica de contrastació per al seguiment dels indicadors

Com a tècnica de contrastació, podem esmentar les darreres investigacions de Fengchun Miao, UNESCO HQ – Chief, Unit for Technology and AI in Education, PhD & Professor.

Fengchun Miao és un especialista en polítiques de TIC en educació a la UNESCO, i el seu treball s’enfoca a la integració de les TIC per millorar l’educació i el desenvolupament de competències digitals:

Aquí hi ha alguns punts de connexió que es podrien fer:

 1. Human-centred Mindset i Human Accountability:
  Miao emfatitza la importància de centrar l’educació al voltant de valors humans i ètics. Els professors han d’estar capacitats per fer anàlisis de beneficis i riscos de les aplicacions de la IA, avaluant-ne l’impacte en els estudiants i la societat. La humanització de la IA és fonamental en la seva integració a l’aula.
 2. Ethics of AI i Co-creating AI Ethical rules:
  La UNESCO, a través del treball de Miao, subratlla la necessitat d’un marc ètic sòlid per a la IA a l’educació. Els professors han de col·laborar en la creació de regles ètiques que guiïn l’ús de la IA a l’educació, la qual cosa s’alinea amb l’aspecte de “Creació” en el marc de competència a IA.
 3. AI Foundations & Applications:
  Amb l’IA com a eina potencial per a la millora de l’aprenentatge, la investigació de Miao s’alinea amb l’adquisició d’habilitats bàsiques a l’IA i l’aplicació d’aquestes tècniques a l’ensenyament, tal com s’esmenta en el marc de la competència.
 4. AI Pedagogy i AI Pedagogy Integration:
  Segons Miao, la pedagogia s’ha d’adaptar per incloure la IA, tant per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge com per garantir que els professors puguin utilitzar la IA per al seu propi desenvolupament professional continu, aspectes reflectits a la secció “AI for Professional Development” del marc.
 5. AI for Professional Transformation i AI for Pedagogical Transformation:
  Les investigacions de Miao suggereixen que la IA té el potencial de transformar la pràctica professional dels educadors, així com la pedagogia en si mateixa. Això implica un canvi organitzatiu i curricular que està suggerit a les seccions finals del marc de competència.

Aquestes connexions demostren com la investigació i les polítiques proposades per Fengchun Miao i la UNESCO es poden traduir en pràctiques concretes i en un marc de competència per als professors que busquen integrar la IA en les seves metodologies d’ensenyament i en el sistema educatiu en general.

Proposta de rúbrica de Seguiment de Competències a IA

 1. Desenvolupament Professional Continu
NivellIndicadors
InicialEls docents mostren interès bàsic per formacions a IA. – Participació esporàdica en cursos o tallers relacionats amb IA.
IntermediEls docents apliquen coneixements bàsics d’IA a les pràctiques pedagògiques. – Participació regular en formacions i actualitzacions sobre IA. – Comparteixen coneixements adquirits amb col·legues.
AvançatEls docents integren de manera efectiva la IA al currículum.- Lideren projectes d’IA al centre educatiu. – Participació activa i crítica en comunitats daprenentatge sobre IA. – Avaluació i retroalimentació activa sobre la pràctica docent amb IA.

2. Integració Curricular

NivellIndicadors
InicialIdentificació d’oportunitats per a la integració d’IA al currículum existent. – Desenvolupament dunitats didàctiques puntuals que inclouen IA.
IntermediIntegració sistemàtica de continguts dIA a diverses assignatures. – Ús de ferramentes dIA per facilitar laprenentatge en diferents matèries.
AvançatDesenvolupament de projectes interdisciplinaris que involucren la IA. – Avaluació de limpacte de la integració de la IA en laprenentatge dels estudiants. – Ajustaments curriculars basats en la retroalimentació i els resultats daprenentatge.

3. Competències dels estudiants

NivellIndicadors
InicialEls estudiants reconeixen exemples d’IA al seu entorn. – Entenen conceptes bàsics dIA.
IntermediApliquen eines de IA en tasques específiques. – Reflexionen sobre l’impacte de la IA a la societat.
AvançatDesenvolupen projectes propis utilitzant IA. – Critiquen i debaten sobre qüestions ètiques relacionades amb la IA. – Innoven i proposen solucions a problemes utilitzant IA.

4. Impacte Ètic i Social

NivellIndicadors
InicialReconeixement de dilemes ètics bàsics associats a la IA. – Discussions introductòries sobre limpacte social de la IA.
IntermediAnàlisi crítica de casos destudi sobre limpacte ètic i social de la IA. – Participació en debats estructurats sobre la IA i les seues implicacions.
AvançatDesenvolupament de projectes que tractin qüestions ètiques de la IA. – Contribució a la creació d’un marc ètic per a l’ús de la IA a la comunitat educativa. – Avaluació crítica i propositiva de limpacte social de la IA.

Aquesta rúbrica es pot adaptar i expandir segons les necessitats i el context de cada centre educatiu, permetent un seguiment detallat del desenvolupament de competències a IA tant per a docents com per a estudiants. És crucial revisar i actualitzar periòdicament aquesta rúbrica per reflectir els avenços tecnològics i pedagògics al camp de la IA.

Para más información, puedes contactar con nuestro equipo pedagógico: hey@ignitecopilot.ai

Comparte este contenido

Post relacionados

Abrir chat
1
⚡¿En qué podemos ayudarte?
IGNITE Copilot ⚡
¡Hola! ⚡
¿En qué podemos ayudarte?