Política de privacitat

DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la vostra disposició les dades següents:

IGNITE COPILOT SL està domiciliada a Passeig Bonanova 4, 08022 Barcelona, amb CIF B70675764. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

A la web https://ignitecopilot.ai/ hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre els serveis: Software as a Service per a Col·legis i Docents, per crear continguts educatius curriculars,

El seu objectiu principal és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis professionals que s’hi ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació sobre protecció de dades personals:

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, s’informa a l’usuari que totes les dades personals que se’ns proporcioni seran incorporades a una activitat de tractament creada i mantinguda sota la responsabilitat de IGNITE COPILOT SL.

Les activitats de tractament de dades personals de IGNITE COPILOT SL són les següents.

· Gestió de recursos humans

Base jurídica:

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què la persona interessada és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Finalitats del tractament:

Gestió de personal de lempresa.

Emissió de la nòmina del personal, així com de tots els productes derivats de la mateixa.

Gestió econòmica de lacció social.

Col·lectiu:

Persones treballadores a IGNITE COPILOT SL

Categories de dades:

Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu, número de Seguretat Social/Mutualitat, adreça, signatura i telèfon.

Categories especials de dades: dades de salut (baixes per malaltia, accidents laborals i grau de discapacitat, sense inclusió de diagnòstics), justificants dassistència de propis i de tercers.

Dades de característiques personals: sexe, estat civil, nacionalitat, edat, data i lloc de naixement i dades familiars. Dades de circumstàncies familiars: data d’alta i baixa, llicències, permisos i autoritzacions.

Dades acadèmiques i professionals: Titulacions, formació i experiència professional.

Dades de control de presència: data/hora d’entrada i sortida, motiu d’absència.

Dades economicofinanceres: Dades econòmiques de nòmina, deduccions impositives. Dades bancàries.

Categories persones destinatàries:

Institut Nacional de Seguretat Social. Tresoreria General de la Seguretat Social. Entitats financeres. Agència Estatal dAdministració Tributària. Òrgans jurisdiccionals. Forces i cossos de seguretat públics.

Transferències Internacionals:

No es fan

Termini de manteniment:

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.

Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Mesures de seguretat:

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’Administració Electrònica.

Entitat responsable:

IGNITE Copilot SL.

Passeig Bonanova 4, 08022 Barcelona.

Per sol·licitar l’accés, la rectificació, supressió o limitació del tractament de les dades personals o per oposar-se al tractament, en el cas que es donin els requisits establerts al Reglament General de Protecció de Dades, així com a la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, podeu adreçar un escrit a IGNITE Copilot SL, Passeig Bonanova 4, 08022 Barcelona o al correu electrònic info@ignitecopilot.ai.

· Professors i Col·legis

Base jurídica:

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en què la persona interessada és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Finalitats del tractament:

Prestar el servei de programari per a leducació contractat.

Gestió econòmica del cobrament del servei.

Col·lectiu:

Persones que contracten el servei d’IGNITE COPILOT SL

Categories de dades:

Nom i cognoms, DNI/CIF/Document identificatiu.

Dades economicofinanceres: Dades bancàries.

Categories persones destinatàries:

Entitats financeres. Agència Estatal dAdministració Tributària. Òrgans jurisdiccionals. Forces i cossos de seguretat públics.

Transferències Internacionals:

No es fan

Termini de manteniment:

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat esmentada i del tractament de les dades.

Les dades econòmiques d’aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Mesures de seguretat:

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’Administració Electrònica.

Entitat responsable:

IGNITE Copilot SL.

Passeig Bonanova 4, 08022 Barcelona

Per sol·licitar l’accés, la rectificació, supressió o limitació del tractament de les dades personals o per oposar-se al tractament, en el cas que es donin els requisits establerts al Reglament General de Protecció de Dades, així com a la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, podeu adreçar un escrit a IGNITE Copilot SL, Passeig Bonanova 4, 08022 Barcelona o al correu electrònic info@ignitecopilot.ai.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a fer un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o els interessos de tercers.

Ser usuari del web d’https://ignitecopilot.ai/ implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i allò que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no esteu d’acord amb aquestes condicions no continueu usant aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu.

RESPONSABILITATS

IGNITE COPILOT SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

Tot i això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, IGNITE COPILOT SL es compromet a la retirada o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

L’empresa tampoc no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, IGNITE COPILOT SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir-ne cap responsabilitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

IGNITE COPILOT SL és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de IGNITE COPILOT SL

Tota la informació que es rebi a la web, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a IGNITE COPILOT SL de manera gratuïta. No heu d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de IGNITE COPILOT SL són marques registrades dels seus propietaris respectius i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen a la web d’IGNITE COPILOT SL a efectes de promoció i recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que s’hi desenvolupa seran competents jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

POLÍTICA DE COOKIES

IGNITE COPILOT SL pel vostre propi compte o el d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el vostre ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant lús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per lusuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el procés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió tal a cadascun dels serveis la prestació del qual requereixi el registre previ.

En tot cas, les galetes tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas no s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.

Abrir chat
1
⚡¿En qué podemos ayudarte?
IGNITE Copilot ⚡
¡Hola! ⚡
¿En qué podemos ayudarte?