Termes i Condicions de contractació de la plataforma IGNITE Copilot

S’autoritza la contractació i ús de la Plataforma IGNITE COPILOT i de la resta de programari i serveis disponibles a la mateixa de conformitat amb els presents Termes i Condicions i amb la nostra Política de Privadesa.

Data d’última modificació: 4 de març de 2024

1. LES NOSTRES DADES

1.1 Benvingut a la Plataforma IGNITE COPILOT. L’ús de la plataforma IGNITE COPILOT i del programari disponible en aquesta és autoritzat d’acord amb els presents Termes i Condicions per IGNITE COPILOT, S.L. , societat espanyola amb domicili al Passeig Bonanova 4, 08022 – Barcelona (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, a l’INSCRIT al TOM 49157, FOLI 58, FULLA B 609758, INSCRIPCIÓ 1 i proveïda de NIF B-706757 endavant, “IGNITE COPILOT”, “Nosaltres”, “Nos”), amb adreça de correu electrònic: info@ignitecopilot.ai

2. TERMES I CONDICIONS D’ÚS VINCULANTS

2.1 SI US PLAU, LLEGEIXI DETINGUDAMENT AQUEST DOCUMENT . Aquest document constitueix un contracte del qual es deriven obligacions legals per a vosaltres. caràcter vinculant i regulen les condicions d’ús, accés i utilització de la plataforma IGNITE COPILOT i del programari d’IGNITE COPILOT disponible, als quals és possible accedir a través del següent enllaç app.ignitecopilot.ai (d’ara endavant, conjuntament, la “Plataforma” o la “Plataforma IGNITE COPILOT”) en navegador web amb un ordinador.

2.2 L’accés a la Plataforma IGNITE COPILOT atribueix la condició d’usuari a qui la utilitza (d’ara endavant, el “Client”, “Usuari”, “Vostè” o “Vost.”) i implica l’acceptació íntegra i completa dels presents Termes i Condicions, així com de la Política de Privadesa d’IGNITE COPILOT. L’acceptació sense reserves i en la seva integritat de les presents Condicions d’Ús esdevé indispensable per a l’ús de la Plataforma. Vostè manifesta haver llegit, entès i acceptat íntegrament les presents Condicions d’Ús. COPILOT.

2.3 IGNITE COPILOT es reserva el dret a actualitzar aquests Termes i Condicions periòdicament si ho considera oportú o per adaptar-los a possibles canvis normatius i prestar-li un millor servei. ÉS LA SEVA RESPONSABILITAT REVISAR PERIÒDICAMENT ELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS. SÍ VD. CONTINUA USANT LA PLATAFORMA I/O EL PROGRAMARI D’IGNITE COPILOT DESPRÉS D’UNA MODIFICACIÓ DELS PRESENTS T&CS, ES CONSIDERARÀ QUE VD. HA ACCEPTAT EXPRESSAMENT I SENSE RESERVES AQUESTA MODIFICACIÓ. En cas que no accepteu una modificació dels presents Termes i Condicions no podreu seguir utilitzant la Plataforma ni el programari d’IGNITE COPILOT i es considerarà que els presents Termes i Condicions han estat resolts.

2.4 VD. NO ESTÀ AUTORITZAT A UTILITZAR LA PLATAFORMA I EL PROGRAMARI ACCESSIBLE A TRAVÉS DE LA MATEIXA SI (a) ÉS MENOR D’EDAT, NO ACONSEGUEIX L’EDAT LEGAL PER TREBALLAR I/O NO DISPOSA DE CAPACITAT LEGAL PER CONTRACTAR O (b) SI PROHIBIT PER UNA AUTORITAT JUDICIAL O ADMINISTRATIVA ACCEDIR I/O UTILITZAR AQUEST TIPUS DE SERVEIS EN LA SEVA JURISDICCIÓ, EN EL LLOC EN EL QUAL RESIDEIX O EN EL LLOC ON ACCEDEIXI A LA PLATAFORMA.

2.5 LA UTILITZACIÓ DE LA PLATAFORMA I DEL PROGRAMARI ACCESSIBLE A TRAVÉS DE LA MATEIXA COMPORTA, AIXÍ MATEIX, L’ACCEPTACIÓ PER LA SEVA PART DE QUANTS AVISOS, REGLAMENTS D’ÚS I INSTRUCCIONS SIGUIN LLOCS EN EL SEU CONEIXEMENT EL SEU CONEIXEMENT TES TERMES I CONDICIONS.

2.6 EL CLIENT GARANTEIX QUE LA PERSONA QUE PROCEDEIX A LA SUBSCRIPCIÓ DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS PER COMPTE DEL CLIENT HO FA EN QUALITAT DE REPRESENTANT LEGAL DEGUDAMENT FACULTAT I DISPOSA DE CAPACITAT LEGAL SUFI.

3. DESCRIPCIÓ DELS SERVICIS D’IGNITE COPILOT

3.1 La Plataforma d’IGNITE COPILOT és una plataforma on-line de generació de continguts educatius amb Intel·ligència Artificial (d’ara endavant, “IA”) que utilitzen els Clients en qualitat de docents i/o en qualitat de gestors o assessors d’organitzacions educatives per a optimitzar els seus processos de creació d’unitats didàctiques centralitzant i digitalitzant les tasques administratives relacionades amb els seus docents, així com donant compliment, en la mesura que sigui possible, a les obligacions legals en aquesta matèria (d’ara endavant, els serveis).

3.2 IGNITE COPILOT NO ÉS UN ASSESSOR NI PRESTA ASSESSORAMENT EDUCATIU O EDITORIAL DE CAP TIPUS. VD. COM A CLIENT ÉS L’ENCARREGAT D’ACCEDIR I USAR LA PLATAFORMA (AIXÍ COM EL PROGRAMARI IGNITE COPILOT), SOTA LA SEVA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT. ELS CONTINGUTS QUE IGNIT COPILOT PUGUI FACILITAR-LO, NO CONSTITUEIXEN ASSESSORAMENT O CONSULTORIA SOBRE LES OBLIGACIONS QUE LI CORRESPONEN A VD. DE REVISIÓ DE CONTINGUTS PER A L’EDUCACIÓ, CONFORMI A LA LEGISLACIÓ APLICABLE, EN MATÈRIA EDUCATIVA, EDITORIAL, O EN QUALSEVOL ALTRE ÀMBIT JURÍDIC.

4. REGISTRE

4.1 Per poder accedir a la Plataforma Vostè haurà de proporcionar certa informació (i) com a part del procés de registre; o (ii) per a l’ús continuat de la Plataforma. Vostè accepta expressament i s’obliga a proporcionar la informació precisa, veraç, actual i completa que resulti necessària en registrar-se a la Plataforma i en qualsevol altre moment quan sigui necessari durant l’ús de la mateixa (d’ara endavant, les “Dades de Registre” ). Vostè s’obliga a mantenir actualitzades les vostres Dades de Registre.

4.2 IGNITE COPILOT es reserva el dret a denegar l’accés i la utilització de la Plataforma i la resta de serveis en cas de detectar o tenir motius raonables suficients per considerar que el Client ha proporcionat dades inexactes, falses o fraudulentes.

4.3 IGNITE COPILOT ofereix una opció de prova gratuïta de la Plataforma. Per això serà necessari que proporcioni una adreça i telèfon de contacte i accepti aquests termes i la política de privadesa d’IGNITE COPILOT i seguidament el Client podrà personalitzar les prestacions de la plataforma que vol utilitzar.

4.4 En registrar-vos, us serà sol·licitat que proporcioneu un nom d’usuari, una adreça de correu electrònic i una contrasenya. VOSTÈ COMPRÈN I ACCEPTA QUE ÉS RESPONSABLE DE (i) MANTENIR LA CONFIDENCIALITAT DEL SEU NOM D’USUARI I DE LA SEVA CONTRASENYA; I (ii) ACTUALITZAR I COMPROVAR FREQÜENTMENT LA SEVA CONTRASENYA. En conseqüència, vostè exonera IGNITE COPILOT de qualsevol responsabilitat i reconeix i accepta que IGNITE COPILOT no és responsable de qualsevol problema derivat o relacionat amb el seu compte que sigui resultat de no haver protegit o no haver adoptat mesures raonablement adequades per protegir el seu nom de usuari i/o contrasenya. SI UD. TINGUÉS CONEIXEMENT O SOSPITXÉS QUE S’ESTÀ UTILITZANT EL SEU NOM D’USUARI I/O LA SEVA CONTRASENYA DE FORMA NO AUTORITZADA o IL·LEGÍTIMA, HAURÀ DE NOTIFICAR-HO IMMEDIATAMENT A IGNITE COPILOT A TRAVÉS DE LA SIGUI. i

4.5 L’acceptació expressa dels presents Termes i Condicions, així com de la política de privadesa general d’IGNITE COPILOT serà imprescindible per completar el registre.

4.6 Després de completar el registre, el Client haurà de revisar el correu electrònic i confirmar l’activació del compte per poder començar a utilitzar la Plataforma IGNITE COPILOT i la resta de serveis que hagi contractat.

5. AUTORITZACIÓ D’ÚS

5.1 La Plataforma IGNITE COPILOT (o qualsevol programari d’IGNITE COPILOT) es posa a la vostra disposició directament a través d’IGNITE COPILOT o indirectament a través de distribuïdors, partners o revenedors subjecte a llicència per al seu ús. En aquest sentit, el Client entén que IGNITE COPILOT ostenta la titularitat o disposa dels drets suficients i necessaris per cedir l’ús de la Plataforma i/o la resta de programari d’IGNITE COPILOT. En cap cas no podrà entendre’s atorgat al Client cap dret de titularitat sobre la Plataforma i en cap concepte podrà assimilar-se a una venda.

5.2 Subjecte i condicionat al compliment dels presents Termes i Condicions, IGNITE COPILOT atorga al Client, durant el període de vigència, una llicència dús no exclusiva, limitada en el temps, intransferible i no susceptible de cessió a tercers i revocable per accedir i utilitzar la Plataforma per a ús professional intern del Client i mai amb fins comercials o de venda a tercers (la “Llicència”).

5.3 Per la present, IGNITE COPILOT es reserva tots els drets sobre la Plataforma i/o sobre el programari d’IGNITE COPILOT que no hagin estat expressament cedits al Client en virtut de la llicència.

6. ÚS DE LA PLATAFORMA

6.1 L’Usuari podrà utilitzar la Plataforma com a aplicació web, a través dels navegadors comercials a l’entorn ordinador.

6.2 L’Usuari haurà d’utilitzar la Plataforma únicament per tal que li sigui propi de bona fe, d’acord amb la legislació vigent, la moral i els bons costums generalment acceptats, l’ordre públic i els presents Termes i Condicions. Així mateix, l’usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’IGNITE COPILOT.

6.3 Queda estrictament prohibit l’ús de la Plataforma, així com del programari d’IGNITE COPILOT i/o de qualsevol dels continguts generats per la Plataforma, amb fins o efectes que siguin (o puguin ser) il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers, així com la realització de qualsevol acció que malmeti o pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Plataforma i/o causi danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per IGNITE COPILOT a la Plataforma, als seus continguts, oa altres Usuaris . En particular, a efectes il·lustratius i no limitatius, el Client no podrà:

(a) Reproduir i extreure dades, informació i/o continguts de la Plataforma o la mateixa Plataforma amb fins de mineria de dades en els termes del Reial Decret 24/2021, llevat que s’hagi obtingut la prèvia autorització expressa i per escrit d’IGNITE COPILOT.

(b) Eludir, desactivar o interferir de qualsevol altra manera amb les funcions de seguretat de la Plataforma. L’Usuari tampoc podrà interferir, interrompre o crear una càrrega indeguda a la Plataforma o als Serveis connectats a la Plataforma.

(c) Accedir o intentar accedir al compte de qualsevol altre usuari de la Plataforma.

(d) Enganyar o defraudar IGNITE COPILOT o altres Usuaris, especialment en qualsevol intent de conèixer informació sensible dels comptes o contrasenyes d’altres Usuaris, o fer-se passar per un altre Usuari o persona, o utilitzar el nom d’un altre Usuari.

(e) Fer un ús inadequat dels nostres serveis d’assistència o presentar informes falsos d’abús o de mala conducta.

(f) Vendre, compartir o transferir altrament el seu perfil o credencials.

(g) Utilitzar qualsevol informació obtinguda de la Plataforma per coaccionar, intimidar, amenaçar, abusar o danyar una altra persona, inclosos altres Usuaris professors d’IGNITE COPILOT.

(h) Carregar o transmetre (o intentar carregar o transmetre) virus, cucs, troians o qualsevol altre codi maliciós que interfereixi o pugui interferir en l’ús i gaudi de la Plataforma per part de qualsevol Usuari.

(i) Usar o prestar els Serveis de qualsevol manera que modifiqui, perjudiqui, interrompi, alteri o interfereixi en l’ús, les característiques, les funcions, el funcionament i/o el manteniment de la Plataforma.

(j) Infringir els drets de propietat Industrial i Intel·lectual d’IGNITE COPILOT, entre d’altres, drets sobre bases de dades, programari (codi font i codi objecte), interfícies i marques (estiguin registrades o no).

6.4 D’acord amb això, IGNITE COPILOT es reserva el dret a denegar l’accés i la utilització de la Plataforma i la resta de serveis, incloent-hi la suspensió o l’eliminació del vostre compte, sempre que l’Usuari faci un ús contrari als presents Termes i Condicions. En última instància, si és necessari, IGNITE COPILOT també es reserva el dret a emprendre accions legals sempre que ho consideri oportú.

7. ACCÉS I SEGURETAT

7.1 Per poder accedir i utilitzar la Plataforma es requereix un dispositiu que sigui compatible, determinat programari, així com accés a Internet, cosa que pot suposar com a Usuari determinats càrrecs addicionals en funció del seu pla de pagament, així com l’obtenció d’actualitzacions i noves versions de manera ocasional. Vostè reconeix i accepta expressament que IGNITE COPILOT no és responsable en cap cas de:

(a) La disponibilitat i/o velocitat de la seva connexió a Internet ni de les despeses que la seva connexió a Internet pugui comportar.

(b) La disponibilitat, la compatibilitat, el rendiment i la renovació de les llicències del programari de l’Usuari necessari per utilitzar la Plataforma, així com del cost d’aquestes llicències.

7.2 Com que per utilitzar la Plataforma és necessari disposar de maquinari, programari i accés a Internet, la capacitat per utilitzar la Plataforma es pot veure afectada pel rendiment d’aquests elements. LI RECOMANEM ENCARAIDAMENT QUE UTILITZI UNA CONNEXIÓ A INTERNET D’ALTA VELOCITAT. UD. RECONEIX I ACCEPTA QUE DITS REQUISITS TÈCNICS, QUE PODEN MODIFICAR-SE CADA CERT TEMPS, SÓN LA SEVA SOLA I EXCLUSIVA RESPONSABILITAT, EXONERANT A IGNITE COPILOT DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PER LA IMPOSSIBILITAT D’USAR DITES REQUISITS TÈCNICS.

7.3 Així mateix, tingueu en compte que, si decidiu accedir a la Plataforma a través de serveis d’autenticació i verificació del compte com en el cas dels serveis de Sign in de Google, els mateixos termes i condicions de Google Ireland Ltd. també poden resultar aplicable. En el mateix sentit, si decidiu accedir a través del vostre compte Microsoft , també es poden aplicar els termes i condicions de Microsoft.

7.4 Independentment del mètode d’autenticació utilitzat, l’Usuari haurà de mantenir la confidencialitat sobre el nom d’usuari i la contrasenya d’accés al vostre compte i no permetrà que cap persona utilitzi el vostre nom d’usuari, contrasenya o qualsevol altra forma d’autorització. L’Usuari ha d’assegurar-se de tancar el compte a la Plataforma en finalitzar el seu ús. L’Usuari és l’únic responsable de tota l’activitat que utilitzi el vostre compte, cosa que inclou qualsevol ús indegut del vostre nom d’usuari i contrasenya, així com qualsevol dany causat a causa d’aquest ús indegut. IGNITE COPILOT pot confiar que el subministrament del vostre nom d’usuari i contrasenya us identifica i autentifica com a Usuari. IGNITE COPILOT no serà responsable dels danys, costos, despeses o honoraris que es derivin de la revelació del vostre nom d’usuari, contrasenya o altra informació a qualsevol altra persona.

7.5 Si la seguretat o confidencialitat del vostre nom d’usuari, contrasenya o qualsevol altra forma d’autorització es veu compromesa caldrà notificar-ho immediatament a info@ignitecopilot.ai.

8. PREU

8.1 IGNITE COPILOT posa a la vostra disposició un Pla de Preus a la web https://ignitecopilot.ai/ amb diferents tarifes en funció de les funcionalitats incloses. Si el Client vol obtenir un pressupost a mida pot contactar amb IGNITE COPILOT. Els preus que s’indiquen s’expressen en funció del tipus de moneda especificada a la corresponent proposta comercial presentada al Client i, si no, en funció de la moneda local, el preu no inclou possibles impostos aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses de qualssevol altres serveis addicionals (entesos com a serveis Premium) i annexos al servei adquirit.

8.2 Les modalitats de pagament disponibles són les següents:

(a) Targeta bancària de dèbit o de crèdit.

(b) Rebut domiciliat a través del servei SEPA.

(c) Qualsevol altre mètode de pagament que els nostres partners ofereixin en aquelles regions disponibles i que IGNITE COPILOT accepti. Els partners amb què treballem poden variar i ser modificats al llarg del temps i segons la regió.

(d) Altres mètodes de pagament que IGNITE COPILOT pogués acceptar a la seva pròpia discreció.

8.3 Tant les condicions com els mètodes de pagament del preu per l’Usuari seran sempre i en tot cas conformes amb la normativa vigent que sigui aplicable.

8.4 Durant la vigència dels presents Termes i Condicions, IGNITE COPILOT podrà en qualsevol moment, prèvia comunicació a l’Usuari, canviar les condicions dels presents Termes, així com el preu. Qualsevol canvi en les condicions contractuals essencials i en el preu haurà de ser comunicat per IGNITE COPILOT a l’Usuari:

(a) En el cas de plans mensuals: almenys amb 15 dies naturals d’antelació a la data en què s’hagi de fer el pagament del nou preu.

(b) En el cas de plans anuals: almenys amb 30 dies naturals d’antelació a la data en què s’hagi de fer el pagament del nou preu.

Si l’Usuari no estigués conforme amb el nou preu i així ho posés en coneixement d’IGNITE COPILOT amb anterioritat a la data en què hagi de ser abonat el nou preu, aquests Termes i Condicions seguiran pendents de resolució fins que expirin qualsevol dels terminis de antelació dels terminis (a) i (b) anteriors i, posteriorment l’Usuari haurà de cessar automàticament en l’ús de la Plataforma i eliminar i procedir a l’esborrat complet de qualsevol programari d’IGNITE COPILOT que pugui obrar al seu poder.

En el supòsit de resolució contractual en què el Client tingués un dels plans de pagament anticipat anuals, IGNITE COPILOT no tornarà les quantitats ja pagades corresponents al període de temps restant de la quota periòdica satisfeta pel Client.

Interessos.- En cas que hagin transcorregut 30 dies naturals des de l’incompliment del Client sense que aquest hagi satisfet el pagament, IGNITE COPILOT quedarà habilitat a:

(a) incrementar automàticament el saldo pendent sobre qualsevol factura vençuda i exigible però no abonada d’acord amb el major dels criteris següents: (i) el tipus d’interès legal aplicable més set (7) punts o (ii) el tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu en la darrera operació de refinançament més deu (10) punts.

(b) Sense perjudici de l’anterior, de forma acumulada i plenament compatible, en cas que el Client no aboni les factures degudes en un termini de trenta (30) dies naturals, IGNITE COPILOT podrà, a més, a la seva discreció sencera, suspendre l’accés del Client als Serveis ia la Plataforma i/o rescindir la relació totalment o parcialment, sense cap responsabilitat i sense perjudici del seu dret a reclamar totes les quantitats degudes pel Client a IGNITE COPILOT, segons correspongui. De conformitat, L’USUARI RECONEIX I ACCEPTA QUE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT PUNTUAL DEL PREU ÉS UNA OBLIGACIÓ MATERIAL EL INCOMPLIMENT DEL qual LEGITIMA A IGNITE COPILOT A ACABAR UNILATERALMENT ELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS.

(c) Tot i això, els percentatges d’interès esmentats en els punts anteriors no superaran en cap cas els límits de tipus d’interès de demora per a operacions comercials fixats pel Banc d’Espanya o els límits legalment permesos, i és aplicable més alt dels dos anteriors, segons la regió o el territori que sigui aplicable a la relació contractual.

8.5 Prova gratuïta.- El Client pot optar per provar els Serveis i la Plataforma durant un període que en cap cas serà superior a 15 dies naturals des de l’habilitació dels Serveis i fins al que passi primer: (a) el final del període de prova gratuït per al qual es va registrar, o (b) la data d’inici de la subscripció de pagament al Servei segons el Pla de Preus (d’ara endavant, la Demo Gratuïta). Al final del període de Demo Gratuïta, el Client podrà adquirir productes i Serveis addicionals no inclosos a la Prova Gratuïta seleccionant un Pla de Preus. EL CLIENT HA DE TENIR EN COMPTE QUE QUALSEVOL DADA QUE S’INTRODUEIXI EN ELS SERVEIS DURANT LA DEMO GRATUÏTA, AIXÍ COM QUALSEVOL PERSONALITZACIÓ REALITZADA DURANT DIT PERÍODE ES PERDRÀ PERMANENTMENT MENYS QUE (A) S’ADQUIBIN UNA LES SEVES ) S’EXPORTIN DITES DADES ABANS QUE FINALITZI EL PERÍODE DE LA DEMO GRATUÏTA. En qualsevol cas, IGNITE COPILOT s’exonera i no es fa responsable de la pèrdua de qualsevol informació o dades com a resultat de la manca d’exportació abans de la finalització del període de la demostració gratuïta.

8.7 REGULARITZACIÓ DE NOMBRE DE PROFESSORS ACTIUS “SEATS” A LAP LATAFORMA (aplicable en plans de facturació NO MENSUAL): En els plans de facturació no mensual, quan el nombre de professors actius “seats” canviï, es calcularà la regularització del preu (i es facturarà o abonarà) pel període restant de subscripció. Per exemple, si s’afegeix un seat quan queden sis mesos d’una subscripció anual, IGNITE COPILOT emetrà una factura per l’import del 50% (6 mesos) del preu d’un seat anual. Els ajustaments de “seats” es calcularan i facturaran mensualment. En qualsevol cas, el nombre de “seats” facturats no serà inferior al nombre compromès pel client en el contracte/proposta econòmica.

8.8 REGULARITZACIÓ DE NOMBRE DE PROFESSORS ACTIUS “SEATS” A LA PLATAFORMA (aplicable en plans de facturació MENSUAL): En plans de facturació mensual, la regularització de professors actius “seats” quan s’ajusten per sobre de la quantitat acordada per les parts, es realitzarà per IGNITE COPILOT vint-i-quatre hores (24h) abans d’emetre la factura, agafant com a base el nombre d’usuaris actius en aquell moment, passant IGNITE COPILOT a programar la quantitat de la factura següent d’acord amb aquest nombre de seats actius. En cas de voler ajustar els seats per sota de la quantitat acordada, cal que us poseu en contacte amb IGNITE COPILOT per poder realitzar l’ajust.

8.9 És possible que algun dels serveis oferts per IGNITE COPILOT pugui tenir caràcter gratuït. L’Usuari entén que la gratuïtat d’un servei no eximeix l’aplicació d’aquests Termes i Condicions. Sense perjudici d’això, IGNITE COPILOT es reserva el dret que, en un futur, aquests serveis puguin estar subjectes a una contraprestació econòmica ia unes condicions específiques. En aquest sentit, IGNITE COPILOT notificarà amb antelació suficient a l’usuari de les noves característiques del servei. Si l’Usuari no estigués conforme amb les noves Condicions d’ús del servei IGNITE COPILOT considerarà el servei immediatament resolt i l’Usuari haurà de cessar automàticament en el seu ús.

9. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

9.1 IGNITE COPILOT és el ple i exclusiu propietari i/o titular de tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual sobre els Serveis i sobre la Plataforma, així com de les seves actualitzacions, millores, revisions, ampliacions, modificacions, adaptacions, rectificacions, traduccions o noves versions (updates i upgrades) que pugui realitzar IGNITE COPILOT a la seva plena discreció i amb caràcter voluntari.

9.2 Sense perjudici de la Llicència d’ús de la Plataforma, vostè reconeix i accepta que, a través dels presents Termes i Condicions, no se li atorga ni es reconeix a favor seu cap dret de titularitat, ni d’ús, ni llicència de cap mena sobre els noms comercials, marques, logotips, noms de domini o qualsevol altre signe distintiu d’IGNITE COPILOT, ni sobre els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual d’IGNITE COPILOT sobre la Plataforma i els Serveis.

9.3 Així mateix, IGNITE COPILOT té tots els permisos, llicències, drets i autoritzacions necessaris per celebrar i complir plenament les seves obligacions en virtut d’aquests Termes i Condicions, inclosa la propietat o les llicències vàlides de tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual (incloses, entre altres, les patents, si qualsevol, marques registrades, drets de bases de dades, drets d’autor, drets d’autor i drets de disseny) que siguin necessaris per al compliment de qualsevol de les seves obligacions d’acord amb els Presents Termes i Condicions.

9.4 L’Usuari es compromet a respectar i mantenir els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Plataforma i la resta de serveis, així com la documentació i informació complementària que IGNITE COPILOT posi a la seva disposició en compliment del que disposen aquests Termes i Condicions. En particular, l’Usuari accepta i s’obliga a no eliminar, ocultar ni modificar cap avís legal i/o reserva de drets de propietat (incloent-hi els avisos de drets d’autor i els de drets de marca) que s’adjuntin o incloguin als Serveis i/o a la Plataforma.

9.5 Els Usuaris cooperaran de bona fe amb IGNITE COPILOT en la protecció dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Plataforma i dels Serveis, o de qualssevol altres drets de Propietat Industrial i Intel·lectual i informaran immediatament IGNITE COPILOT de qualsevol infracció dels dits drets de què l’Usuari tingui coneixement directe o indirecte. Si vostè té coneixement o sospita raonablement que els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual d’IGNITE COPILOT estan sent infringits, si us plau, poseu-vos en contacte amb Nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: info@ignitecopilot.ai

9.6 L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desassemblatge, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font, la transformació o la publicació de qualsevol resultat de proves de referència no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins de la Plataforma queden prohibides i constitueixen una infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual d’IGNITE COPILOT i, en conseqüència, es compromet a no realitzar cap de les accions esmentades.

9.7 IGNITE COPILOT podrà sol·licitar o recopilar, i/o el Client podrà proporcionar suggeriments, opinions o comentaris per escrit com a part de l’ús dels Serveis i de la Plataforma per part del Client i d’altres Usuaris (d’ara endavant, les “Opinions”) . El Client reconeix i accepta que aquestes Opinions es consideraran propietat d’IGNITE COPILOT i que aquest serà propietari exclusiu de tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual, coneguts o futurs, que hi hagi sobre les Opinions globalment amb caràcter indefinit, i tindrà dret a utilitzar-les Opinions per a qualsevol propòsit, comercial o altre tipus, sense compensació per al proveïdor de les Opinions. Així mateix, IGNITE COPILOT es reserva el dret a incloure el nom i el logotip estàndard del Client a les seves llistes públiques de clients, comunicats de premsa i similars.

9.8 Als efectes dels presents Termes i Condicions:

(a) “Propietat Industrial i Intel·lectual” comprèn drets sobre invencions, patents i models d’utilitat, Propietat Intel·lectual, marques, noms comercials, logos i qualssevol altres signes distintius, actualment registrats o no a qualsevol lloc del món, titularitat d’IGNITE COPILOT o utilitzats legítimament per IGNITE COPILOT, noms de domini, drets d’imatge, drets sobre la reputació comercial o drets a demandar per competència deslleial, drets sobre dissenys (registrats o no), drets sobre informació confidencial, secrets comercials i empresarials i qualsevol altre dret de propietat industrial i/o intel·lectual, registrat o no, incloent sol·licituds i renovacions i/o extensions d’aquests drets, així com tots els drets o formes de protecció similars o equivalents que existeixin actualment o que puguin ser reconeguts en el futur en qualsevol part del món; i

(b) “Propietat Intel·lectual” significa drets d’autor i drets connexos relatius a qualsevol obra o creació original, en qualsevol suport, tangible o intangible, en format analògic o digital, incloent-hi, sense limitació, (i) textos, memòries, informes, manuals, presentacions i qualssevol altres obres escrites (en qualsevol mitjà ia través de qualsevol tècnica o mètode); (ii) programari (inclòs el codi font, els manuals d’usuari i altres materials preparatoris), programes informàtics i bases de dades; i (iii) descripcions, materials de formació, esquemes, material de suport, així com els resultats de la transformació, modificació, actualització, adaptació, noves versions, o canvis d’aquestes obres o creacions.

10. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT

10.1 En acceptar els presents Termes i Condicions, IGNITE COPILOT i vostè subscriuen les Polítiques de Privadesa disponible a la web https://ignitecopilot.ai/, la qual regula les obligacions en matèria de protecció de dades personals establertes a l’art. 28 RGPD que IGNITE COPILOT té amb els seus clients i que compleixen les obligacions legals en aquesta matèria. IGNITE COPILOT es pren seriosament la privadesa dels seus Clients, per la qual cosa es compromet a utilitzar la informació proporcionada pel Client d’acord amb els termes continguts en aquestes Polítiques de Privadesa.

10.2 En cas que IGNITE COPILOT hagi de prestar al Client uns serveis de naturalesa i característiques diferents dels propis de la Plataforma IGNITE COPILOT és possible que requereixin l’adaptació de la relació entre ambdues parts a efectes de privadesa. En aquest sentit, IGNITE COPILOT i el Client acordaran la preparació d’un acord en què quedin regulades les obligacions, les responsabilitats i els drets aplicables corresponents a cadascuna de les parts en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

10.3 IGNITE COPILOT pot fer ús d’informació d’ús i analítica, així com algunes dades estadístiques i agregades per a la millora i desenvolupament posterior de la Plataforma i la resta dels serveis d’IGNITE COPILOT. No obstant això, amb l’ús previ d’aquestes dades IGNITE COPILOT duu a terme un procediment d’anonimització d’aquestes dades, convertint-les en dades agregades, anònimes i estadístiques, de manera que no identifiquen ni poden fer identificable el Client.

10.4 IGNITE COPILOT i el Client es comprometen a mantenir reservada i confidencial l’existència i el contingut de tota la documentació i informació que es faciliti, transmeti o divulgui amb independència del mètode, forma o suport utilitzat (d’ara endavant, “Informació Confidencial”), comprometent-se a no fer cap divulgació a tercers o comunicació pública sense la prèvia autorització per escrit de l’altra part.

10.5 De forma enunciativa però no limitativa, s’entendrà com a Informació Confidencial la informació referida a dades de Clients, la seva existència, la seva estructura, plans de promoció i venda, codis font i objecte de programes informàtics, sistemes, tècniques, Propietat Industrial i Intel·lectual, dades tècniques i no tècniques, dibuixos, esbossos, dades financeres, plans relatius a nous productes, dades relatives a clients o potencials Clients així com qualsevol altra informació utilitzada a l’àmbit empresarial d’IGNITE COPILOT.

10.6 L’obligació de confidencialitat subsisteix fins i tot després de la resolució, per qualsevol causa, de la relació contractual entre les parts.

10.7 L’incompliment de l’obligació de confidencialitat assumida en aquests Termes i Condicions o la devolució de la Informació Confidencial establerta anteriorment, donarà dret a qualsevol de les parts a reclamar els danys i perjudicis que aquest incompliment hagi generat segons els límits establerts a la clàusula següent onze (11), apartat quart, sobre responsabilitat d’IGNITE COPILOT.

10.8 L’obligació de confidencialitat no és aplicable en els casos en què:

(a) després d’haver estat facilitada com a Informació Confidencial, esdevingués accessible públicament, sense que en aquesta circumstància hagués intervingut cap incompliment de la present clàusula; o

(b) es trobarà legalment en possessió de la part receptora en el moment en què hagi estat facilitada per la part emissora, o que hagi estat obtinguda per aquella de manera independent i anterior a haver-li estat facilitada per aquesta part; o

(c) que la part receptora demostri haver-la obtingut legalment de manera no restringida de qualsevol tercer que no estigués subjecte per obligacions de confidencialitat similars amb la part emissora; o

(d) que hagi de ser obligatòriament facilitada en virtut de disposició legal o per resolució vàlidament emesa per qualsevol autoritat administrativa competent, tribunal o òrgan jurisdiccional, legalment facultat per obligar a aquesta disponibilitat, sempre que la part receptora així requerida notifiqui immediatament a la part emissora la recepció de tal requeriment, a fi que la part emissora pugui avaluar si hi ha possibilitat d’eludir-lo o pugui prestar qualsevol suport raonablement sol·licitat per la part receptora.

11. RESPONSABILITATS

Responsabilitat d’IGNITE COPILOT

11.1 EN LA MESURA QUE HO PERMETA LA LEGISLACIÓ APLICABLE, IGNITE COPILOT NO GARANTIZA NI FA CAP MANIFESTACIÓ AMB RESPECTE A LA VALIDESA, EXACTITUD, FIABILITAT O DISPONIBILITAT DE LA PLATAFORMA O DEL CONTINGUT GENERAT. AIXÍ MATEIX, EN LA MESURA EN què HO PERMETA LA LEGISLACIÓ APLICABLE, IGNITE COPILOT NO GARANTEIX NI ASSEGURA QUE LA PLATAFORMA O EL CONTINGUT DE LA MATEIXA ÉS ADEQUADA O IDONI PER AL SEU PROPÒSIT EDUCATIU, DE QUALITAT SATISF FUNCIONAR DE FORMA ININTERROMPUDA, LLIURE DE COMPONENTS DANYS O ERRORS,  LLIURE DE VIRUS I MALWARE, QUE L’ÚS DE LA PLATAFORMA PER PART DE L’USUARI COMPLEIX AMB LA NORMATIVA VIGENT, PARTICULARMENT EN MATÈRIA LABORAL L’USUARI TRANSMETA EN RELACIÓ AMB LA PLATAFORMA SERÀ TRANSMESA AMB ÈXIT, PRECISIÓ O SEGURETAT.

11.2 IGNITE COPILOT posa a la vostra disposició la Plataforma i/o els Serveis a través d’internet les 24 hores del dia. Tot i això, IGNITE COPILOT no és responsable i s’exonera de qualsevol tipus de responsabilitat si els serveis d’internet no estan disponibles en algun moment per qualsevol motiu.

11.3 Així mateix, IGNITE COPILOT no serà responsable de (i) qualsevol alteració o pèrdua (directa o indirecta) de dades i/o informació que no sigui atribuïble a cap incompliment per part seva, (ii) pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos) , de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes, dany reputacional), ni de (iii) fallades susceptibles de generar lentitud, baixa qualitat, absència de disponibilitat de la Plataforma o de la resta de serveis , i fins i tot que impedeixin una prestació del servei de forma ininterrompuda que siguin aliens a IGNITE COPILOT o, (iv) pèrdues indirectes que no fossin raonablement previsibles per IGNITE COPILOT i l’Usuari en el moment en què l’Usuari hagi començat a utilitzar la Plataforma i els serveis. Tampoc IGNITE COPILOT serà responsable de cap demora o manca de compliment de les seves obligacions derivades de les presents Condicions d’ús si aquesta demora o manca de compliment fos atribuïble a casos fortuïts o de força major.

11.4 EN CAS D’INCOMPLIMENT DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS, LA RESPONSABILITAT MÀXIMA AGREGADA D’IGNITE COPILOT, TAMBÉ COM RESULTAT DE MÚLTIPLES ESDEVENIMENTS DANYS, NO SUPERARÀ UN IMPORT MÀXI COPILOT ALS DOTZE (12) MESOS ANTERIORS A L’ESDEVENIMENT DANY (O SI HAN TRANSCORREGUT MENYS DE DOTZE (12) MESOS DES DE L’ENTRADA EN VIGOR D’AQUESTS TERMES I CONDICIONS, DOTZE (12) VEGADES L’ÚLTIM PAGAMENT MENSUAL REALITZAT PEL CLIENT A LA PLATA ). AQUESTA QUANTITAT, D’ACORD AMB L’ARTICLE 1.152 DEL CODI CIVIL, SUBSTITUEIX, AMB EL CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI, A QUALSEVOL ALTRA INDEMNITZACIÓ PER DANYS I PERJUDICIS. SERÀ RESPONSABILITAT DEL CLIENT FORMALITZAR LES PÒLISES D’ASSEGURANÇA ADEQUADES PER A COBRIR ELS DANYS PATITS QUE PUGUIN SUPERAR EL LÍMIT MÀXIM DE RESPONSABILITAT ESMENTAT.

11.5 EN LA MESURA EN què HO PERMETA LA LLEI, IGNITE COPILOT NO ÉS RESPONSABLE EN CAP CAS DAVANT DE UD. NI DAVANT DE CAP TERCER DE QUALSEVOL DANY INDIRECTE, FORTUÏT, EMERGENT, DANY MORAL, ESPECIAL, EXEMPLAR, PUNITIU O DEL LUCRE CESSANT, QUE IMPIDEIXI LA CONTINUÏTAT, DISPONIBILITAT I BON FUNCIONAMENT DO A IGNITE COPILOT DE LA POSSIBILITAT DE TALS DANYS. AQUESTA LIMITACIÓ S’APLICARÀ INDEPENDENTMENT DE LA TEORIA O FONAMENT EN què ES BASE LA SUPOSADA RESPONSABILITAT, JA SIGUI FRAU, FALSITAT O INFORMACIÓ FACILITADA INEXACTA, INCOMPLIMENT DE CONTRACTE, NEGLIGÈNCIA, ELS UNA ALTRA CAUSA. EN LA MITJANA EN què HO PERMETA LA LLEI, AQUESTA LIMITACIÓ I AQUESTA RENÚNCIA DE RESPONSABILITAT TAMBÉ S’APLICARÀ A LES RECLAMACIONS I/O ACCIONS QUE UD. POGUÉS EFECTUAR I/O INTERPOSAR CONTRA QUALSEVOL TERCER, EN LA MESURA EN què AIXÒ POGUÉS COMPORTAR QUE IGNITE COPILOT ESTÉS OBLIGADA A INDEMNITZAR A DIT TERCER. UD. RECONEIX I ACCEPTA QUE LA RESPONSABILITAT TOTAL D’IGNITE COPILOT DAVANT DE UD. AMB MOTIU DELS SERVEIS I/O DE LA PLATAFORMA, SEGONS L’ESTABLERT EN ELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS, NO SUPERARÀ EN CAP CAS L’IMPORT PREVIST A LA CLÀUSULA ANTERIOR.

11.6 Cap clàusula i/o informació, ja sigui oral o escrita, es considerarà que altera aquesta renúncia de garanties per part d’IGNITE COPILOT en relació amb els Servei i/o la Plataforma, o que creï qualsevol tipus de garantia per part d’IGNITE COPILOT .

11.7 Així mateix, IGNITE COPILOT no serà responsable davant del Client de cap esdeveniment perjudicial a no ser que el Client hagi notificat la seva reclamació per escrit a IGNITE COPILOT, en un termini de vint (20) dies naturals a partir de la data en què el Client va tenir coneixement d’això.

11.8 EL CLIENT I USUARIS ASSUMEIXEN TOTES LES RESPONSABILITATS I RISCOS RELACIONATS AMB L’ÚS PER AQUESTS DELS SERVEIS I LA PLATAFORMA D’INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL. SÍ VD. NO DESITJA ASSUMIR TALS RISCOS I RESPONSABILITATS, EL SEU ÚNIC RECURS CONTRA IGNITE COPILOT ÉS DEIXAR D’UTILITZAR LA PLATAFORMA I ELS SERVEIS.

11.9 Aquesta disposició s’entén sense perjudici dels casos en què la responsabilitat no es pugui excloure o limitar a causa de les disposicions obligatòries de la legislació aplicable.

Responsabilitat del Client i Usuari

11.10 Així mateix, el Client, així com qualsevol Usuari que utilitzi la Plataforma, es comprometen a indemnitzar, defensar i mantenir indemne IGNITE COPILOT per totes les pèrdues, responsabilitats, danys, reclamacions (incloent-hi possibles honoraris legals, despeses raonables d’advocat i procurador i costes judicials), que sorgeixin de o en relació amb: (i) qualsevol incompliment o presumpte incompliment dels presents Termes i Condicions per part del Client o els seus Usuaris; (ii) la violació per part del Client o els seus Usuaris de qualsevol Llei i/o dels drets d’un tercer que afecti IGNITE COPILOT; (iii) l’incompliment per part del Client o els seus Usuaris de la instal·lació puntual i completa de qualsevol actualització, millora o pegat de qualsevol programari proporcionat per IGNITE COPILOT i que no compti amb l’autorització d’aquest; i (iv) les reclamacions relacionades amb les dades del Client i/o les reclamacions relacionades amb qualsevol dada transferida pel Client a aplicacions de tercers, i que això suposi un dany a IGNITE COPILOT o per a ells.

11.11 Addicionalment, l’incompliment del Client o Usuari dels presents Termes i Condicions, especialment respecte a una vulneració dels drets de propietat Industrial i Intel·lectual d’IGNITE COPILOT o qualsevol incidència relacionada amb el preu o el pagament per l’ús de la Plataforma o resta de serveis, podrà portar aparellada l’adopció immediata per IGNITE COPILOT de qualssevol altres accions que li puguin correspondre, podent arribar a rescindir la Llicència o qualsevol altre dret atorgat al Client o Usuari, sense avís previ, i sense que això doni dret al Client a reclamar indemnització per danys i perjudicis de cap mena.

11.12 Les disposicions daquesta clàusula sobreviuran a la terminació de la relació contractual entre el Client i IGNITE COPILOT.

12. ENLLAÇOS I RECURSOS

12.1 Quan el lloc web o la Plataforma d’IGNITE COPILOT contingui enllaços a altres llocs i recursos proporcionats per tercers, aquests enllaços es proporcionen únicament per a la vostra informació. IGNITE COPILOT no té cap control ni poder de direcció sobre el contingut d’aquests llocs o recursos ni en fa un seguiment, per la qual cosa aquests Termes i Condicions i la nostra Política de Privadesa s’apliquen únicament a l’ús dels nostres Serveis. Quan utilitzeu productes o serveis de tercers, els vostres propis termes i condicions i polítiques de privadesa regiran l’ús que feu d’aquests productes o serveis. L’Usuari ha de llegir els termes i condicions d’ús i polítiques de privadesa per saber com recullen i tracten les vostres dades personals i altres informacions rellevants.

12.2 LA INCLUSIÓ D’ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS I RECURSOS DE TERCERS NO IMPLICA QUE HI HAGI RELACIÓ O ASSOCIACIÓ ALGUNA ENTRE IGNITE COPILOT I EL PROPIETARI DELS LLOCS ENLLAÇATS, NI L’APROVACIÓ DE DITES SITUATS.

12.3 EN CONSEQÜÈNCIA, IGNITE COPILOT NO ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT, DIRECTA, INDIRECTA O SUBSIDIÀRIA PELS DANYS I/O PERJUDICIS QUE PODESSIN DERIVAR-SE D’ACTES DE TERCERS TALS COM L’ACCÉS, MANTE ITAT DELS CONTINGUTS, INFORMACIONS, COMUNICACIONS, OPINIONS, MANIFESTACIONS, PRODUCTES I/O SERVEIS EXISTENTS O OFERTS ALS LLOCS WEB.

12.4 Així mateix, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, ho hauran de comunicar immediatament a IGNITE COPILOT als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés.

12.5 IGNITE COPILOT es reserva el dret d’eliminar del vostre lloc web i de la Plataforma a la vostra discreció tots els enllaços a llocs de tercers en qualsevol moment.

13. INTEGRACIONS

13.1 La Plataforma IGNITE COPILOT facilita intercanvi de dades amb sistemes de terceres parts (d’ara endavant, “Integracions”). Totes aquestes Integracions es proveeixen sota la responsabilitat exclusiva de les terceres parts o proveïdors externs esmentades respecte dels quals IGNITE COPILOT no té un poder de direcció o control, independentment que siguin facturades pel tercer o per IGNITE COPILOT directament. L’abast del servei prestat per aquests i les instruccions necessàries per configurar la integració es podrà proporcionar a la Plataforma, així com al lloc web del proveïdor extern.

13.2 Les Integracions de tercers no constitueixen serveis prestats per IGNITE COPILOT ni sobre els quals IGNITE COPILOT tingui un poder de direcció o control o responsabilitat directa. IGNITE COPILOT únicament proporciona accés tècnic a aquests serveis. L’abast del servei, els preus, la privadesa de terceres parts, els deures, les obligacions i els compromisos d’aquests proveïdors externs respecte a terceres parts, el termini i qualsevol altre terme d’ús per a la provisió de la integració, inclòs el suport, es basa en els termes i condicions d’ús i polítiques de privadesa que regulen la relació contractual entre el Client i els proveïdors externs esmentats.

13.3 En especial, per a aquells serveis prestats per integracions que formin part de sectors regulats com els prestats pel col·laborador d’IGNITE COPILOT, Stripe, els quals consisteixen en serveis propis del sector bancari, el Client entén que, malgrat la contractació amb aquest col·laborador, IGNITE COPILOT es manté com una tercera part pel que fa a la relació contractual directa entre el Col·laborador i el Client. Si el Client o qualsevol dels seus Usuaris desitja accedir als seus Termes i Condicions haureu d’adreçar-vos a la vostra pàgina web o sol·licitar-ho directament a ells.

13.4 En aquest sentit, i sense que això s’entengui de forma exhaustiva, qualsevol servei bancari/de pagament que impliqui l’obertura i el manteniment de compte de diners electrònics o compte de pagament obert amb Stripe, o qualsevol altra obertura i manteniment de comptes bancaris per altres col·laboradors, la utilització de serveis de pagament, inclòs el pagament mitjançant transferència o targeta de crèdit, ha de ser considerada una relació contractual exclusiva entre el Client i el tercer col·laborador i, per tant, seran aplicables els Termes i Condicions específics del tercer col·laborador. IGNITE COPILOT garanteix als seus col·laboradors i als seus Clients i Usuaris que en aquest tipus de col·laboracions actua en estricte compliment de la normativa relativa a la seva pròpia activitat i, en cas que sigui necessari, aplicarà conjuntament amb el tercer col·laborador totes les mesures i mitjans tècnics i organitzatius de seguretat necessaris per evitar que el Client o els seus Usuaris puguin confondre les funcions desenvolupades per IGNITE COPILOT.

13.5 L’Usuari ha de llegir els termes i les condicions d’ús i les polítiques de privadesa de terceres parts o proveïdors externs per saber com es recullen i tracten les seves dades personals i altres informacions rellevants.

13.6 IGNITE COPILOT NO TÉ EL CONTROL NI LA RESPONSABILITAT SOBRE LES INTEGRACIONS DE TERCERS I, EN CONSEQÜÈNCIA, NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT NI GARANTIA PER LES INTEGRACIONS DE TERCERS QUE DECIDIN CONTRACTAR ELS CLIENTS.

13.7 L’EXISTÈNCIA D’INTEGRACIONS NO IMPLICA QUE HI HAGI UNA RELACIÓ O ASSOCIACIÓ DE CAP TIPUS ENTRE IGNITE COPILOT I EL TERCER TITULAR DEL SISTEMA QUE S’INTEGRA AMB LA PLATAFORMA. IGNITE COPILOT S’EXIMIS DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT DERIVADA DE LES INTEGRACIONS, EN PARTICULAR QUANT A EXACTITUD, FIABILITAT I SEGURETAT DE LES INTEGRACIONS.

14. MODIFICACIÓ

14.1 IGNITE COPILOT es reserva el dret a modificar els presents Termes i Condicions per adaptar-los a qualsevol canvi o nova normativa, per raons tècniques, per canvis als Serveis oferts per IGNITE COPILOT o per decisions estratègiques de l’empresa. Les modificacions d’aquests Termes i Condicions seran publicades de la mateixa manera que apareixen aquests oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada a l’Usuari.

14.2 En tot cas, l’accés i la utilització de la Plataforma i dels Serveis després de l’entrada en vigor de les modificacions o canvis suposa l’acceptació dels nous Termes i Condicions. Per contra, si l’Usuari no està d’acord amb els canvis en aquests Termes i Condicions, haurà de deixar de fer servir amb caràcter immediat la Plataforma i els Serveis.

15. DURADA DEL SERVEI

15.1 Aquests Termes i Condicions tenen una durada indefinida des de la seva acceptació, llevat que s’hagi fet un contracte específic de durada determinada entre IGNITE COPILOT i el Client.

15.2 Sense perjudici de les causes de terminació previstes en aquests Termes i Condicions, si l’acord té una durada indefinida, el Client podrà, en qualsevol moment i sense cap causa, sol·licitar la rescissió del contracte, bastant per a això comunicació escrita a IGNITE COPILOT , enviant-la mitjançant correu electrònic a l’adreça info@ignitecopilot.ai

15.3 Si l’acord entre el Client i IGNITE COPILOT pels Serveis té una durada determinada, el Client haurà d’informar per escrit IGNITE COPILOT de la intenció de rescindir el contracte amb una antelació mínima de:

(a) 15 dies naturals abans de la finalització de la subscripció mensual (exclusivament en plans mensuals). Durant aquest període de preavís, el client serà responsable de pagar el cicle de facturació mensual complet corresponent sense cap ajustament proporcional.

(b) 30 dies naturals abans de la finalització del contracte de durada determinada per al pla anual o de qualsevol altra modalitat no mensual.

15.4 Amb la major amplitud que permeti la llei, la resolució anticipada del contracte no donarà dret al Client al reemborsament de la suma corresponent a la part del preu de l’anualitat o la mensualitat no gaudida (a pro-rata).

16. CONTACTE

16.1 L’Usuari es pot posar en contacte amb IGNITE COPILOT a l’adreça a dalt indicada o per correu electrònic a l’adreça info@ignitecopilot.ai si el dispositiu des del qual es connecta té un programa de correu electrònic correctament configurat i operatiu.

17. ACCÉS ALS NOSTRES TERMES I CONDICIONS EN ALTRES IDIOMES

17.1 IGNITE COPILOT centra els seus esforços per donar el millor servei possible als usuaris. Tot i així, IGNITE COPILOT posa a disposició de vostès aquests Termes i Condicions en diferents idiomes. IGNITE COPILOT no garanteix que aquests Termes i Condicions estiguin en tots els idiomes o en un idioma específic que pugui precisar l’Usuari.

17.2 Per accedir als nostres Termes i Condicions en altres idiomes, l’Usuari haurà de canviar la configuració de l’idioma del navegador. Si les nostres Condicions d’ús no estan disponibles a l’idioma que seleccioneu, l’Usuari ha de posar-se en contacte amb IGNITE COPILOT a l’adreça info@ignitecopilot.ai.

18. CESSIÓ DELS PRESENTS TERMES I CONDICIONS

18.1 IGNITE COPILOT podrà cedir, totalment o parcialment, els seus drets i obligacions sota aquests Termes i Condicions a qualsevol dels seus Filials, en qualsevol moment i sense necessitat de comptar amb el consentiment de l’Usuari.

18.2 L’Usuari només podrà cedir aquests Termes i Condicions a qualsevol filial o societat del seu mateix grup empresarial i/o tercer amb el consentiment previ exprés i per escrit d’IGNITE COPILOT. Així mateix, el cessionari en qüestió l’ha d’autoritzar prèviament IGNITE COPILOT. La cessió de qualssevol drets i obligacions dimanants dels presents Termes i Condicions per l’Usuari sense la prèvia autorització d’IGNITE COPILOT en els termes expressats, facultarà IGNITE COPILOT, a la seva discreció, a resoldre amb caràcter immediat i sense avís previ aquests Termes i Condicions i posar fi a l’accés de l’usuari a la plataforma sense que el col·laborador tingui dret a reclamació d’indemnització per danys i perjudicis per aquesta causa.

19. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

19.1 Aquests Termes i Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb les normes de dret comú de la legislació espanyola.

19.2 Per a totes les qüestions que puguin sorgir de la interpretació, compliment i execució dels presents Termes i Condicions, l’Usuari i IGNITE COPILOT se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que en dret els pogués correspondre, llevat que la legislació aplicable no dispositiva disposi el contrari. No obstant això, amb caràcter previ a la interposició d’accions judicials davant dels jutjats i tribunals, ambdues parts han de fer els millors esforços durant un termini màxim de 15 dies hàbils per assolir una solució amistosa a la controvèrsia. Si transcorregut el termini anterior, la disputa subsisteix, IGNITE COPILOT i/o l’usuari seran lliures de fer valer els seus drets davant dels jutjats i tribunals en els termes acordats en aquesta clàusula.

20. MISCEL·LÀNIA

20.1 Renúncia de drets. El fet que IGNITE COPILOT no faci complir en algun moment qualsevol de les disposicions d’aquests Termes i Condicions, o el fet que IGNITE COPILOT no exigeixi en algun moment el compliment de qualsevol de les disposicions d’aquests Termes i Condicions no s’interpretarà a cap cas com una renúncia present o futura a les disposicions esmentades, ni afectarà de cap manera el dret d’IGNITE COPILOT a fer complir aquesta disposició amb posterioritat. La manca dexercici dun dret per IGNITE COPILOT no implicarà renúncia a aquest. La renúncia expressa d’IGNITE COPILOT a qualsevol disposició, condició o requisit d’aquests Termes i Condicions no constitueix una renúncia a qualsevol obligació futura de complir aquesta disposició, condició o requisit.

20.2 Blanqueig de capitals. En compliment de la normativa espanyola en matèria de prevenció del blanqueig de capitals (L.10/2010, RD 304/2014) IGNITE COPILOT haurà de reunir la documentació acreditativa de la identificació del Client, sigui persona física o jurídica, en aquest darrer cas; identificar el titular real de la societat o estructura jurídica. El Client assumeix el compromís de facilitar la documentació acreditativa que IGNITE COPILOT li requereixi a aquests efectes, garantint la vigència, exactitud, totalitat i fiabilitat de la informació, dades i documents posats a disposició d’IGNITE COPILOT, encara que provingui de tercers.

20.3 Acord únic. Aquests Termes i Condicions i, si escau, les successives modificacions formen un únic cos legal, que és l’únic acord vàlid entre IGNITE COPILOT i l’Usuari. Per tant, queda anul·lat i sense cap valor qualsevol acord, contracte, compromís, tracte preliminar o comunicació, oral o escrita, anterior als presents Termes i Condicions que no hi aparegui expressament previst.

20.4 Quan per disposició judicial, decisió o ordre vinculant de qualsevol autoritat o de qualsevol altra naturalesa, alguna de les estipulacions de caràcter no essencial dels presents Termes i Condicions fos declarada invàlida o ineficaç, totalment o parcialment, aquesta invalidesa o ineficàcia no s’estendrà a la resta d’estipulacions previstes aquí, les quals es mantindran en vigor i continuaran sent plenament eficaces. IGNITE COPILOT i l’Usuari acorden substituir qualsevol clàusula que esdevingués invàlida o ineficaç per una altra de vàlida i eficaç, tractant que l’efecte d’aquesta última sigui el més semblant possible al de la primera.

20.5 Les rúbriques de cada estipulació dels presents Termes i Condicions són només per a fins de referència i no afecten el significat i/o la interpretació dels Termes i Condicions.

Abrir chat
1
⚡¿En qué podemos ayudarte?
IGNITE Copilot ⚡
¡Hola! ⚡
¿En qué podemos ayudarte?